YoungSmartFarmer3rd การอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น

YoungSmartFarmer3rd : วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับ Young Smart Farmer (YSF) 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾

เพื่อบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ พร้อมทั้งให้ เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

YoungSmartFarmer3rd
YoungSmartFarmer3rd

 

เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะเยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *