Board of Directors

Board of Directors Board of Directors

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร          คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสุชาติ เครือแก้ว                  คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สุเทพ  ลิ่มอรุณ                    คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์         คณบดี