Board of Directors

Board of Directors Board of Directors

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร                       คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ                                        คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ                                                   คณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี         คณบดี