บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

นางดุจดาว แก้วพิจิตร์
นางดุจดาว  แก้วพิจิตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 : 0 3270 8619
: dutdaw.kae@mail.pbru.ac.th


นางสาวเรืองรุ้ง  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
phone number : 0 3270 8619
emailPBRU : rueangrung.phu@mail.pbru.ac.th

นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
นักบริหารงานทั่วไป
: 0 3270 8619
: jinnapat.mah@mail.pbru.ac.th

นายณัฐพล สุขอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: 0 3270 8619
: nattapon.soo@mail.pbru.ac.th

นายจักรกฤษณ์  ขันทอง
วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
: 0 3270 8682
: jakkrit.khu@mail.pbru.ac.th

นายโสภณ  นิ่มวาศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
: 0 3270 8619
: sophon.nim@mail.pbru.ac.th

นายสมปราชญ์  แซ่หว่อง
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
: 0 3270 8681
: somphrat.sae@mail.pbru.ac.th

นางพจนา  ตาลลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
phone number : 0 3270 8619