เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ : รู้จักตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้ความรู้ได้

เอกลักษณ์ : คณะแห่งการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม