อัตลักษณ์

“รู้จักตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้ความรู้ได้”

เอกลักษณ์

คณะแห่งการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม