ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา : คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณทิตที่มีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการนำมาใช้ประโยชน์จริง
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่