ปรัชญา Philosophy

“คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นนำระดับประเทศ

พันธกิจ Obilgation

1. ผลิตบัณทิตที่มีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการนำมาใช้ประโยชน์จริง 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่