ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ

ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560-2564

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. บัณฑิตมีความสามารถ รู้จักตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้ความรู้และทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
  3. อาจารย์มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่
  4. งานวิจัยมีคุณภาพเกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริง
  5. เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  6. ภาพลักษณ์ที่ดีและการเป็นที่ยอมรับในสังคม
  7. การบริหารจัดการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8. บุคลากรในองค์กรทำงานมุ่งตามยุทธศาสตร์
  9. การบริหารจัดการคณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Smart Scholar)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความทันสมัย (Smart Teacher)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ (Smart Research)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มั่นคง (Smart Networking)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Management)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ