ยุทธศาสตร์คณะ

ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560-2564

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความสามารถ รู้จักตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้ความรู้และทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
3. อาจารย์มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษายุคใหม่
4. งานวิจัยมีคุณภาพเกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริง
5. เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ภาพลักษณ์ที่ดีและการเป็นที่ยอมรับในสังคม
7. การบริหารจัดการคณะด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. บุคลากรในองค์กรทำงานมุ่งตามยุทธศาสตร์
9. การบริหารจัดการคณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Smart Scholar)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความทันสมัย (Smart Teacher)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ (Smart Research)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มั่นคง (Smart Networking)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้นการบริหารจัดการอัจฉริยะ (Smart Management)