หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี มีสาขาวิชา ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ทั้งหมด 9 หลักสูตร แบ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ME

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ICE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Energy_Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ RASE

Robots and Smart Electronics Engineering
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ET

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IndustrialTechnology

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA

หลักสูตร วท.บ.(นวัตกรรมอุตสาหกรรม) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองอาชีพใหม่ๆ ในยุค 4.0 เช่น นักบริหารอาคารอัจฉริยะ นักธุรกิจสตาร์ทอัพในวงการก่อสร้าง นักนวัตกรสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอัพเกษตรดิจิทัล สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายละเอียดหลักสูตร