ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ME

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ICE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Energy_Engineering

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ET

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IndustrialTechnology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ CET

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA

หลักสูตร วท.บ.(นวัตกรรมอุตสาหกรรม) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองอาชีพใหม่ๆ ในยุค 4.0 เช่น นักบริหารอาคารอัจฉริยะ นักธุรกิจสตาร์ทอัพในวงการก่อสร้าง นักนวัตกรสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทอัพเกษตรดิจิทัล สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายละเอียดหลักสูตร