หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี มีสาขาวิชา ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ME

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ICE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถขอทดสอบเป็น ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญในอาคาร และในโรงงานได้ Energy_Engineering60
ข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ RASE

Robots and Smart Electronics Engineering
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ET

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IndustrialTechnology

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA62