หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี มีสาขาวิชา ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. ทั้งหมด1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Master_ME