บริการฐานข้อมูลออนไลน์

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับบุคลากรเพื่อให้คณาจารย์ที่มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของสิ่งที่ตนเองค้นคิดขึ้นมา ให้มีลิขสิทธิ์เป็นของหน่วยงานและตนเอง อย่างถูกต้อง

ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริการฐานข้อมูลออนไลน์