โครงสร้างการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นลำดับขั้นการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร