การอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก National Pingtung University,Taiwan

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Educational innovation for 21C citizen cultivation : ideas and practice and Cultivation via board game learning” 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu
จาก National Pingtung University,Taiwan

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://intech.pbru.ac.th/index.php/tag/news/

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ศิลปะและวัฒนธรรม, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *