พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมและสโมสรนักศึกษา จัด พิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการทำบายศรีสู่ขวัญ นอกจากนั้นยังขอขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์วงดนตรีไทย

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ศิลปะและวัฒนธรรม, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *