พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเชิงปฏิบัติ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเชิงปฏิบัติ : เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้จัด “โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมพลังงานเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรม” เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเชิงปฏิบัติ

ด้วยการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานประจำโรงงานควบคุม (ผชร.) และอาคารควบคุม (ผชอ.) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้แก่ ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์, ดร.จุติพร อินทะนิน, อาจารย์ชลีดล อินยาศรี และอาจารย์ปกรณ์ พรหมแก้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน โดยในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาดำเนินการจัดสอบให้ ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *