มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงระบาดรุนแรง อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดและการไม่ นําพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เปิดทําการเท่าที่จําเป็น และในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกฝ่ายดําเนินการ ดังรูปมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

 

ข้อมูลจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *