อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 26 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและ ทักษะด้านประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตราท ตด แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวneck คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราและวิธีการเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดตามเอกสารนี้  >>>>

ข้อมูลจาก : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *