โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว ในโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการหลัก โครงการที่ 32 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท โดยได้รับเกียรติจากคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน” และต้องขอขอบพระคุณชุมชนหนองประดู่ นำโดย คุณวิโรจน์ บุญปลูก (ผู้ใหญ่เก่ง) ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานในครั้งนี้

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *