เข้าร่วมงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมหุ่นยนต์ นำนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ EnTech PBRU Robot เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนเพชรบุรี เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข ปราศจากยาเสพติด รู้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *