เข้าอมรบในงาน วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9

เมือวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เนื่องด้วยวันสหกิจศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเดินทางไปยังจังหวัด พิษณุโลก

เพื่อเข้าอมรบในงาน วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง ” ชูแนวคิดหลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *