แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Da-Yeh University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการต้อนรับจาก Professsor Yue Wen Chen คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Da-Yeh University และ Professor Joy Iong-Zong Chen หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Da-Yeh University ประเทศไต้หวัน 

 

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *