การเขียนเอกสารประกอบการสอน

ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราสำหรับใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *