คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.กำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์ภาคิน มณีโชติ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานกิจการนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีเป้าหมายการพัฒนาคณะคือการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ใน 15 ของประเทศ ภายในปี 2564 เป็นคณะแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ในปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อคลัชเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการคณะ เช่น การใช้พลังงานทางเลือกและระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลของคณะ นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะสู่ชุมชนและสังคม เช่น งานวิจัยทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ส่วนในด้านงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เครื่องมือดิจิตอล ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านศิลปวัฒนธรรม

#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *