อบรมการใช้ ZOOM Application

ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ZOOM Application เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอบสนองผู้เรียนในยุค THAILAND 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์องค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *