ชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์

ชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ : เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการการสร้างต้นแบบระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้โครงการหลักที่ 36 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ ณ ชุมชนบ้านบางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างต้นแบบระบบชลประทานแบบอัจฉริยะเพื่อสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนให้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน ขอขอบพระคุณกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บางเค็ม นำโดย คุณไพโรจน์ พ่วงทอง , คุณเครือ จีนแส และสำนักงานเกษตร อ.เขาย้อย ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานในครั้งนี้

ชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์

 

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, บริการวิชาการ, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *