ศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 ก.ค. เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยคุณชาญชัย อภิรมย์ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมแนะนำการให้บริการโดยรวมของอุทยานฯ ก่อนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นระบบการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใ้ช้กับการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและเดินชมพื้นที่ให้บริการโดยรอบอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อาทิ Startup Space, The Brick X @NSP, NSP Rice Grain Auditorium, NSP Exhibition Hall รวมทั้ง NSP Inno Store ทำให้เห็นภาพรวมการให้บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ครบวงจรของอุทยานฯ

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *