โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ

จัดโครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โดยได้นมัสการนิมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล เป็นวิทยากรบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง “ธรรมะ กับคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน”

และได้รับเกียรติจากคุณอนุพงษ์ สายสินธุ์ เครือข่าย ปปส.เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เพชรบุรี บรรยายเรื่อง “ พิษภัย และโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด “ และในช่วงบ่าย 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมสุข แขมคำ บรรยายพิเศษเรื่อง”คุณธรรมจริยะธรรมและทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม” ซึ่งต้องของกราบนมัสการและขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *