ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้ยืนยันสิทธิ์การรับทุน โดย โหลดและกรอกแบบประวัตินักศึกษาทุน จากเว็บไซต์   http://dsd.pbru.ac.th

พร้อมแนบหลักฐานประกอบดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป

และส่งแบบประวัตินักศึกษาทุนพร้อมหลักฐานมาที่ Email : pbruloan@mail.pbru.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานตัว ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติการรายงานตัวตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กลุ่มไลน์ : นักเรียนสัมภาษณ์ทุน มรภ.พบ.63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่

 

ทุนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

ทุนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ทุนเรียนดี

ทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ทุนผู้นํา/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น   

ข้อมูลจาก : กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *