การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุน

การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)​ กรอบงานวิจัยกลุ่มพลังงาน เคมี วัสดุชีวภาพ และโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบเพิ่มเติม)​ ประจำปีงบฯ 63

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 -​30 พ.ค. 63
โดยทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำกรอบวิจัยในประเด็นที่สำคัญ พร้อมหัวข้อวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการเสนอขอรับทุนให้นักวิจัยได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการต่อยอดการเขียนโครงการวิจัย
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯ นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย โทร. 091-805-0101
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th หรือ QR Code

การส่งทุนวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุน

ข้อมูลข่าวจา : สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *