การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา 3/2562

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ตามประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกําหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 อาศัย อํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงกําหนดประกาศการเปิด – ปิดภาคการศึกษา ที่สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ฉบับเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *