แนวทางในการควบคุมการเดินทาง ออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี

แนวทางในการควบคุมการเดินทาง ออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ออกคำสั่งที่ 688/2563 เรื่อง แนวทางในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 536/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเดิมให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานในพื้นที่และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ห้ามมิให้ลาพักผ่อนทุกกรณี หากข้าราชการผู้ใดมีความจำเป็นประสงค์เดินทางออกนอกเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

2. ตามคำสั่งที่ 688/2563 เรื่อง แนวทางในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เดินทางออกนอกเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยกเว้น
1) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของทางราชการ
2) เป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ หรือตามแพทย์นัด
3) กรณีอื่นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุญาตเป็นรายกรณีไป และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยด่วน โดยผู้อนุญาตต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาอนุญาตด้วยความรอบคอบเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกำชับให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด *สำหรับกรณี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยเคร่งครัด

แนวทางในการควบคุมการเดินทาง

ข้อมูลจาก : Phetchaburi News ข่าวออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี

Posted in Uncategorized, ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *