กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2563

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการลดการอยู่รวมกันในพื้นที่ปิดเป็นจำนวนมาก เพื่อเลี่ยงต่อภาวะเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยมาตรการตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

รายละเอียด>>>>> กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2563

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *