ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาใหม่สามารถติดตาม ข้อมูลต่างๆ  ได้ทาง เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วันที่ 19-21 มิ.ย. 2563

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

แนะนำมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  อธิการบดีพบนักศึกษา นักศึกษาใหม่
พบอาจารย์
ประจำรายวิชา
สำนักส่งเสริมฯ
พบนักศึกษา
 อธิการบดีพบผู้ปกครอง
คณบดีพบนักศึกษา
แนะนำกิจกรรมปฐมนิเทศ

วันที่ 23 มิ.ย. 2563

 ประธานสาขาพบนักศึกษา
แนะนำ
ระบบการเรียน
การสอนออนไลน์
pretest กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา
 สำนักวิทยบริการพบนักศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา
โทร. 081-773-5018

คณะครุศาสตร์ โทร. 032-708621     คณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. 032-708615
คณะวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 032-708618     คณะวิทยาการจัดการ โทร. 032-708616
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 032-708620     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 032-708617
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โทร. 032-708619     คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.032-708622

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *