สำรวจความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

สำรวจความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

Online learning

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Online learning

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) เป็นการเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา สื่อที่ใช้ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ Multimedia อื่นๆ และใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น E-mail, Chat, Social Network

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่รูปภาพด้านล่าง

สำรวจความพร้อมของนักศึกษา

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *