ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

ข่าวฝากจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม
กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของ โปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถ Download ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

ข่าวจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ข่าวงานวิจัย, ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *