โครงการ การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานวิจัยของคณะสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *