โครงการ พัฒนากรอบการวิจัยและระบบบริหารงานวิจัย

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ พัฒนากรอบการวิจัยและระบบบริหารงานวิจัย ของคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานวิจัยของคณะ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *