ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองหลักสูตรฯ จากสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภาวิศวกร
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองหลักสูตรฯ จากสภาวิศวกร สาขาอุตสาหการ
ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารคณะ และคณาจารย์สาขาต่างๆ ในการร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากสภาวิศวกร ในการดำเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ

ในการนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอย่างสูง

รับการตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รับการตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รับการตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *