เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย คณบดี ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อ.ปองพล รักการงาน ผู้ช่วยคณบดี ดร.ราเชณ คณะนา นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบันในศตวรรษที่ 21
ร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

โดยมีเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่42 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่42 การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่42 การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่42

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์”

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์"

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์"

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์"เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์"

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "จ๊างเหล็กเกมส์"

ส่งทีมเซปักตระกร้อ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
“จ๊างเหล็กเกมส์” 24-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามเซปัก ตะกร้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันลงสนาม 3 นัด
1. คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี แพ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1:2 เซต
2.คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี แพ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0:2 เซต
3.คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี ชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2:1 เซต

ร่วมการประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ของสหพันธ์นิสิตนักศึกศษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เพชรบุรี ส่ง นายณัฐพล สุริโย นายกสโมสรนักศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กับกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบัน 22-27 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย , การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกของคณะฯ ตลอดจนศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในทุกกิจกรรมนักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ การทำกิจกรรมแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานการเป็นทีมของสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ ขอบพระคุณท่านคณบดี ท่านรองคณบดีอีก2คน และทีมงานบริหาร ที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *