คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอเขาย้อย

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่บริการวิชาการ “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ เพื่อชุมชนเกษตรสะอาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ชุมชนบ้านบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรถ่ายทอดความและเทคโนโลยีโดย คุณโกศล แสงทอง และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนอำเภอเขาย้อย เทศบาลตำบลเขาย้อย สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย และสภาเกษตรกร จ.เพชรบุรี

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *