ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่ิองการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และ สหกิจศึกษา โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มรภ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง มรภ.อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

 

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *