สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ซันประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับทางสถานประกอบการในรูปแบบการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี รวม 2 วัน 1 คืน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตสินค้า เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งพูดคุยในเรื่องการส่งนักศึกษามาฝึกงาน เป็นต้น

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *