ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์กิตติพงศ์ นวลใย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการอบรมอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพ smart farmer สู่การเป็น smart farmer ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *