เปิดบ้านวิศวกรรมเครื่องกล 2561

Open House

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ "เปิดบ้านวิศวกรรมเครื่องกล" ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 โดยการจัดโครงการก็จะมีกิจกรรมมากมาย ให้นักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ชม อาทิเช่น การสาธิตการใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีในการจัดการเรียนการสอน และชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านนี้ด้วย
Posted in นักศึกษา and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *