เปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

เปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 44,843,700 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 แล้วเสร็จและส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ ๖ มกราคม 2560 อาคารหลังนี้ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อการ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ในการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมนักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ ด้วยการส่งนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้าน Computer Science and Information Engineering ที่มหาวิทยาลัย National Fingtung University ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

หลังจากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินเยี่ยมชมต้นแบบแปลงเมลอนอัจฉริยะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใช้ระบบการควบคุมการรดน้ำและควบคุมอุณหภูมิความชื้นของดินผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *