สถาปัตยกรรมภายใน
(สถ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

5 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

12,000 บาท

หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ทุกสาขาวิชาไม่จำกัด

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรทุกสายวิชาไม่จำกัด

3. มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่สำคัญ

4. มีความสนใจและตั้งใจทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน รักงานด้านศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน และด้านการออกแบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. สถาปนิกออกแบบภายใน
2. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3. นักออกแบบฉากละคร
4. นักออกแบบนิทรรศการ
5. ผู้จัดการงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน