วิศวกรรมไฟฟ้า
(วศ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

15,000 บาท

หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า

ขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. วิศวกรไฟฟ้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
     – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
     – การไฟฟ้านครหลวง
     – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. วิศวกรไฟฟ้าหน่วยงานราชการ
3. วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
4. วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า