วิศวกรรมอุตสาหการ
(วศ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

15,000 บาท

หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ

ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. วิศวกรอุตสาหการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. วิศวกรด้านความปลอดภัย ด้านซ่อมบำรุง ด้านการออกแบบ และวางผังโรงงาน ด้านการควบคุมคุณภาพหรือควบคุมผลผลิตด้านการขายสินค้าวิศวกรรม ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน
3. นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย และการประกอบอาชีพอิสระ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email