วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(วศ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

15,000 บาท

หลักสูตร : วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. วิศวกรกำกับดูแล และซ่อมบำรุงในภาคอุตสาหกรรม
     – หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
     – เครื่องจักรกล
2. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. นักออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4. ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของประกอบการ