นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ I-TECH CON ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณาจารย์ของคณะฯ ได้นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ I-TECH CON ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นพร้อมกันด้วย

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.