นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธิ์ ได้นำพานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 7 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานสถานประกอบการในด้านต่างๆดังนี้ กระบวนการผลิตสินค้า (วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิต) การจัดองค์กรและการบริหารงานในหน่วยงาน และเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จ.ปทุมธานี และบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รวม 1 วัน (เช้า-บ่าย) ทั้งนี้ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกงานและสำเร็จการศึกษาต่อไป

Posted in นักศึกษา and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *