วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
(วศ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

15,000 บาท

หลักสูตร : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
4. วิศวกรโทรคมนาคม
5. วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. วิศวกรพัฒนาแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ในภาคอุตสาหกรรม ราชการ และรัฐวิสาหกิจ